W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR (Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 maja 2022r.), Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 7 lutego 2024 r. w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie biura LGD przy ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1 w Opatowie.
Tematy, które zostaną poruszone na spotkaniu :

  1. Realizacja finansowa i rzeczowa LSR - czy jest zadowalająca i czy przebiegała zgodnie z planem?
  2. Jakość składanych projektów i jej wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie.
  3. Kryteria wyboru operacji – ich adekwatność do zakresu interwencji.
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej.
  5. System wskaźników – czy dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii.
  6. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów – ich ocena z perspektywy beneficjentów.
  7. Skuteczność działania biura LGD (doradczych, działań informacyjno-promocyjnych, animacyjnych).
  8. Proponowane zmiany w działaniach LGD, aby skuteczniej realizowała cele LSR.