W II półroczu 2020 roku Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ogłosi nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.
Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:
 • dofinansowanie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR wraz z podnoszeniem kompetencji,
 • osoby fizyczne pełnoletnie, nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów i w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej.
Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (zatrudnienie na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę) i utrzymanie tego miejsca przez 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku, gdy beneficjentem jest osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą we własnym imieniu (samo-zatrudnienie) – w tym przypadku operacja zakłada prowadzenie działalności gospodarczej przez 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.
Kwoty i intensywność wsparcia:
kwota pomocy w wysokości 100 000,00 zł.
Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch transzach, pierwsza w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy wypłacana jest niezwłocznie po zawarciu umowy, druga w wysokości 20% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.
Miejsce zamieszkania beneficjenta musi znajdować się na obszarze objętym LSR!!!
Alokacja środków na działanie – 100 000,00 zł. (1 wniosek)

Pomoc na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.