logo6Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” zostało założone w 2007 roku. Naczelną ideą przyświecającą jego założeniu był szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, w tym szczególnie promocja dziedzictwa kulturowego regionu, adaptacja obszarów wiejskich do zmieniających się warunków ekonomicznych w Polsce a także poprawa jakości życia społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym.

W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzi 5 gmin, są to:  Miasto i Gmina Opatów, Miasto i Gmina Ożarów, Gmina Wojciechowice, Gmina Tarłów, Gmina Sadowie.

21.04.2016 r. w WDK w Kielcach LGD Powiatu Opatowskiego podpisała umowę na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętą PROW na lata 2014-2020.

W grudniu 2016 r. LGD ogłosiła pierwsze nabory wniosków na jej realizację.

W chwili obecnej ponad 95% pozyskanych środków jest rozdysponowanych wśród beneficjentów a przyjęte w LSR wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania są niemal w całości osiągnięte.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – doradztwo i szkolenia dla mieszkańców LGD zrealizowała projekt własny w ramach którego zorganizowała wyjazd studyjny pn. "Popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości prowadzących do stworzenia nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego i turystycznego jako szansy na rozwój regionu" na teren Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Uczestnikami wyjazdu była grupa 30 osób - przedsiębiorców oraz osób, które były zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej. Głównym celem wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych w ramach PROW przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko-Sejneńskiej LGD.

W ramach projektu własnego LGD zorganizowała także 5 szkoleń:

  1. Szkolenie pt. "ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć własną firmę"
  2. Szkolenie - rozpoczęcie działalności gospodarczej
  3. Szkolenie - rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Szkolenie Biznesplan - dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  5. Szkolenie Biznesplan dla rozwijających działalność gospodarczą

Ze szkoleń skorzystało łącznie 100 osób.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Realizacja projektu „Kreator przedsiębiorczości” Opatowie utworzone zostało Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości na terenie LGD Powiatu Opatowskiego. LCWP wspiera rozwój mikro i małej przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną. Ponadto zorganizowano 5 szkoleń dla łącznie 100 osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

W ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej środki na jej uruchomienie do tej pory otrzymało 15 osób. Na naszym terenie postało więc 15 nowych firm. Dzięki realizacji projektów powstały m. in. warsztaty naprawy pojazdów, firmy budowlane, firmy świadczące usługi w zakresie przewozu osób, gabinet weterynaryjny, gabinet rehabilitacyjny, firmy handlowe.

Na rozszerzenie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.2.2 ) środki otrzymało 6 przedsiębiorców. Doposażona w innowacyjne maszyny i urządzenia została firma zajmująca się pakowaniem materiałów sypkich, poligraficzna, warsztat naprawy pojazdów, firma budowlana, gabinet weterynaryjny oraz firma z branży hotelowo - gastronomicznej. Przedsiębiorstwa, dzięki otrzymanej dotacji zwiększyły zatrudnienie łącznie o 15 osób.

W 2018 r. LGD rozpoczęła realizację projektu „Marsz po zdrowie (Przedsięwzięcie 2.1.1)” - w ramach projektu wytyczone zostały 2 trasy Nordic Walking
(na terenie Gminy Opatów i Gminy Sadowie). Do końca października trasy zostaną oznakowane. Wyszkoleni instruktorzy będą organizować rajdy i animować zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców obszaru LGD.

W ramach przedsięwzięcia 2.2.1 LGD realizowała projekt pn. „Czas na świętokrzyskie”.

Przedsięwzięcie 3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD przyczyniło się do promocji obszaru LGD a także integracji społecznej oraz wzbogacenia życia kulturalnego jego mieszkańców w tym podtrzymywania i wzmacniania tożsamości i tradycji regionalnej oraz popularyzowania wydarzeń związanych z kulturą, historią i tradycją poprzez organizację 17 innowacyjnych imprez promujących obszar LGD.

Dzięki realizacji projektu w zakresie przedsięwzięcia 3.2.1 Opracowanie nowych ofert spędzania czasu wolnego zorganizowanych zostało 25 nowych ofert spędzania czasu wolnego poprzez integrację społeczną oraz wzbogacenie życia kulturalnego jego mieszkańców.

Realizacja przedsięwzięcia 3.2.2 przyczyniła się do powstania nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dzięki środkom w gminach wchodzących w skład LGD Powiatu Opatowskiego udało się wybudować i zmodernizować świetlice wiejskich oraz siłownie zewnętrzne przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności.