Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

 

opracowaną przez Lokalną Grupę Działania Powiatu Opatowskiego.

 

Strategia została złożona do konkursu ogloszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, na wybór strategii rozwoju lokalnego, współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020. Wnioski złożone przez LGD podlegają ocenie komisji ds. wyboru LSR, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz niezależni eksperci. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził strategię rozwoju lokalnego, która będzie realizowana przez LGD Powiatu Opatowskiego. 

 Aktualny dokument:

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015.

Treść uchwały - Uchwała Zarządu Województwa Świetokrzyskiego nr 1322/2016

Wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został złożony  30.12.2015 r.  w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW w Kielcach. Wniosek składał się z części identyfikacyjnej, Projektu LSR przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” oraz 134  załączników. Planowane zakończenie oceny wniosków szacowane jest na koniec kwietnia 2016 r. Po ocenie wniosków zostaną podpisane umowy  z Lokalnymi Grupami Działania na realizacje LSR.

Zapraszamy do zapoznania się z elementami podlegającymi monitoriongowi i ewaluacji, który będzie jednym z elementów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanegfo przez Społeczność. Prosimy o ewentualne uwagi.

Monitoring i ewaluacja.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami, które będą zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Prosimy o ewentualne uwagi do przedstawionych na stronie propozycji. Cele Strategii LR.pdf