1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy. 
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 
 3. Biznesplan. 
 4. Biznesplan – tabele finansowe.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. 
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. 
 7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. 
 8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy. 
 9. Załącznik nr 1 – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. 
 10. Załącznik nr 2 – wykaz działek ewidencyjnych. 
 11. Załącznik nr 3 – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych. 
 12. Załącznik nr 3A – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
 13. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji. 
 14. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji. 
 15. Formularz wniosku o płatność. 
 16. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. 
 17. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu. 
 18. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji biznesplanu. 
 19. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
 20. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenia wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR 2014-2020.
 21. Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 22. Regulamin Pracy Rady. 
 23. Kryterium oceny zgodności operacji z LSR.
 24. Kryteria wyboru operacji.
 25. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 26. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 27. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.