1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy. 
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 
 3. Biznesplan. 
 4. Biznesplan – tabele finansowe.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 6. Umowa o przyznaniu pomocy. 
 7. Załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych. 
 8. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji. 
 9. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji. 
 10. Formularz wniosku o płatność. 
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. 
 12. Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 
 13. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu. 
 14. Informacja pomocnicza do sprawozdania z realizacji Biznesplanu. 
 15. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
 16. Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenia wsparcia operacjom wdrażanym w ramach LSR 2014-2020. 
 17. Załącznik nr 2 do Wytycznych nr 6/4/2017 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 18. Regulamin Pracy Rady. 
 19. Kryterium oceny zgodności operacji z LSR. 
 20. Kryteria wyboru operacji. 
 21. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 22. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
 23. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 24. Informacja dotycząca przyznania punktów w kryteriach wyboru operacji  nr 2 dla przedsięwzięć.