W II półroczu 2020 roku Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego ogłosi nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje  w przedsiębiorstwach.

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie:

 • rozwój istniejących podmiotów gospodarczych wraz z podnoszeniem kompetencji

Beneficjenci:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, którym nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od dnia jej przyznania upłynęło co najmniej 2 lata oraz nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub poddziałania wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
 • podmiot ubiegający się o pomoc w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Kwota pomocy w wysokości do 300 000,00 zł (100 000,00 na utworzenie  1 miejsca pracy)

Intensywność wsparcia 70% (refundacja środków)

Operacja powinna zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na umowę o pracę lub spółdzielcza umowę o pracę. Projekt musi przewidywać utrzymanie zatrudnienia przez okres 3 lat od otrzymania płatności końcowej.

Alokacja środków na działanie – 550 000,00 zł.

Pomoc na operacje w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana  w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;