logo6Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego bardzo mocno wpisała się w rozwój regionu opatowskiego. Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2007 roku jako partnerstwo trójsektorowe osób fizycznych, samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Teren działania LGD obejmuje obszar 5 gmin: Ożarów, Opatów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice.

Jej naczelnym celem jest szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich, w tym szczególnie promocja dziedzictwa kulturowego regionu, adaptacja obszarów wiejskich do zmieniających się warunków ekonomicznych w Polsce, a także poprawa jakości życia społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. W 2016r. LGD Powiatu Opatowskiego podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętą PROW na lata 2014-2020.  Planowane w LSR działania dotyczą podejmowania działalności gospodarczej, tworzenia i utrzymania miejsc pracy (ponad 60% budżetu), wzmocnienia kapitału ludzkiego mieszkańców obszaru objętego LSR, poprawę infrastruktury rekreacyjnej, integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę oferty spędzania czasu wolnego. Na te cele w latach 2016-2018 Stowarzyszenie przeznaczono łącznie ok. 6 milionów złotych.

Od 2016 roku LGD ogłosiła łącznie 13 konkursów oraz 6 naborów wniosków na projekty grantowe.

W ramach celu ogólnego pn. Społeczeństwo terenu LGD aktywne i zintegrowane składane w naborach wnioski dotyczyły głównie zadań związanych z budową i modernizacją świetlic wiejskich oraz boisk, budowy siłowni zewnętrznych a także organizacji imprez integrujących lokalne społeczności.

W ramach celu ogólnego pn. Społeczeństwo terenu LGD rozwijające się ekonomicznie składane wnioski dotyczyły tworzenia i rozwijania warsztatów samochodowych, rozwoju firm gastronomicznych, firm budowlanych, firm świadczących usługi w zakresie przewozu osób, firm produkcyjno-handlowych, usług tartacznych,  weterynaryjnych oraz rehabilitacyjnych.