Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego uruchomiła
z dniem 1 stycznia 2021 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
dla Mieszkańców Powiatu Opatowskiego.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17

czynny jest od poniedziałku do czwartku 
w godzinach:

7:30 do 11:30


w piatki w godzinach:

7:30 do 12:30

 

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktu zlokalizowanego w Opatowie polega na:

  1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt. 1 i 2 ustawy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
  4. nieodpłatnej mediacji,
  5. sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowaniu
    o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zadanie pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w 2021” finansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Opatowie (wysokość dotacji – 64 020,00 zł.)