Aktualności


KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

W dniu 6  kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Powiatu Opatowskiego objętą PROW 2014-2020. LSR 2014-2020.pdf

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR wynikających z oceny Strategii przedstawiamy zaktualizowaną jej treść.Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłanie na adres e-mail: lgdopatow@o2.pl do dnia 13 maja 2016r.

Formularz zgłaszania uwag: formularz zmian.docx formularz zmian.pdf


PODPISANIE UMÓW

W dniu 21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania.  LGD Powiatu Opatowskiego będzie miała do rozdysponowania 4,5 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości a pozostała część na poprawę infrastruktury turystycznej, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocję, integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę oferty spędzania czasu wolnego.


TARGI AGROTRAVEL 2016

W dniach 8-10 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Podczas trwających trzy dni targów swoją ofertę prezentowały firmy z branż turystycznych, producenci, twórcy ludowi oraz lokalne grupy działania a także poszczególne regiony z całej Polski. Krajem Partnerskim były Wlochy - region Umbria. Imprezie targowej towarzyszyło Międzynarodowe Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki.


ZATWIERDZENIE LIST LSR

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015.

Treść uchwały - Uchwała Zarządu Województwa Świetokrzyskiego nr 1322/2016 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dla chorych i potrzebujących z terenu Powiatu Opatowskiego
Nazwa organizacji:
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
Nr KRS: 0000302063


TARGI EDUKACJI i PRACY

W dniu 10 marca LGD Powiatu Opatowskiego promowała swoją działalność podczas Targów Edukacji i Pracy, zorganizowanych przez pracowników Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach we współpracyz Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie.

Podczas Targów swoją ofertę przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, firmy szkoleniowe, instytucje rynku pracy, fundacje, stowarzyszenia i pracodawcy.

Głównym adresatem przedsięwzięcia była młodzież zainteresowana rozwojem edukacyjnym i zawodowym, młodzież bezrobotna i poszukująca pracy, uczniowie, studenci oraz absolwenci. Założeniem Targów było zaproponowanie tej grupie osób oferty edukacyjnej oraz usług z zakresu doradztwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy na temat możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji na rynku pracy oraz udostępnienie aktualnych ofert zatrudnienia.


KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 25-26.02.2016 r. w hotelu „Mariage” we Włoszczowie odbyła się konferencja dotycząca projektu współpracy „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. W spotkaniu uczestniczyło 20 Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje z założeniami projektu. Odbyły się również cztery panele dyskusyjne w zakresie Junior–Biznes, Laboratorium Przedsiębiorczości, Młody Przedsiębiorca oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W dniu 26.02.2016r. przeprowadzone zostało podsumowanie dyskusji panelowych i wyznaczenie koordynatorów do poszczególnych zadań.


DELEGACJA Z SERBII Z WIZYTĄ W OPATOWIE

W dniach 16-18 grudnia gościliśmy delegację z Serbii. Byli to młodzi lokalni liderzy, którzy przyjechali zobaczyć jak akcesja Polski do Unii Europejskiej zmieniła rolnictwo i przemysł przetwórczy na terenie LGD. Organizatorem wyjazdu była Lokalna Grupa Działania "Čoka321" oraz "Partnership for Tamiš.

Delegaci spotkali się z władzamiPowiatu Opatowskiego oraz gmin z terenu objętego LSR, lokalnymi liderami, rolnikami, sadownikami oraz przedsiębiorcami. Pobyt zakończył się owocnie – podpisano list intencyjny  o współpracy w zakresie realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”.

 


ZŁOŻONO DO OCENY LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

Wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został złożony  30.12.2015 r.  w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW w Kielcach. Wniosek składał się z części identyfikacyjnej, Projektu LSR przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” oraz 134  załączników. Planowane zakończenie oceny wniosków szacowane jest na koniec kwietnia 2016 r. Po ocenie wniosków zostaną podpisane umowy  z Lokalnymi Grupami Działania na realizacje LSR.


KRYTERIA WYBORU OPERACJI -   - zapraszamy do zapoznania się z wstępnie opracowanymi kryteriami wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Prosimy o ewentualne uwagi.

Kryterium oceny zgodności operacji z LSR
Kryteria wyboru operacji
Kryterium oceny zgodności projektów grantowych z LSR
Kryteria wyboru grant
obiorców


PLAN KOMUNIKACJI -  zapraszamy do zapoznania się z planem komunikacji ze społecznością lokalną, który będzie jednym z elementów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Prosimy o ewentualne uwagi.


Plan komunikacji.docx Plan komunikacji.pdf


MONITORING I EWALUACJA - zapraszamy do zapoznania się z elementami podlegającymi monitoriongowi i ewaluacji, który będzie jednym z elementów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanegfo przez Społeczność. Prosimy o ewentualne uwagi.

Monitoring i ewaluacja.docx Monitoring i ewaluacja.pdf


Gościem Muzycznej Sceny Tradycji w Polskim Radiu Dwójka 25 października 2015 r. była kapela "Tęgie Chłopy", której debiutancki album "Dansing" zawierający muzykę Kielecczyzny miał w tym dniu swoją premierę. Patronem i mistrzem zespołu oraz okazjonalnym członkiem jest związany z Ziemią Opatowską Stanisław Witkowski - klarnecista z Kaliszan. Płyta zawiera przede wszystkim repertuar kapeli braci Witkowskich, która niegdyś słynęła w okolicach Opatowa.

Zapraszamy do wysłuchania koncertu.


CELE OGÓLNE i SZCZEGÓŁOWE

zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami, które będą zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Prosimy o ewentualne uwagi do przedstawionych na stronie propozycji.

Cele Strategii.docx Cele Strategii.pdf 


Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że nadal trwają prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, a chcą wziąć udział w procesie jej budowania, prosimy o wypełnienie ankiety. Wypełnienie jej nie zajmie Państwu więcej niż 3 minuty, a zdobyta w ten sposób wiedza może przyczynić się do zbudowania odpowiadającego Państwa potrzebom i oczekiwaniom dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Państwa gminy na kolejne lata 2014-2020.

Link do ankiety


Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 - poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

 Broszura.pdf Broszura.docx


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Treść rozporządzenia


WIZYTA STUDYJNA w SERBII

W dniach 26.09-01.10.2015r. delegacja naszego regionu, na czele z PanemStarostą Bogusławem Włodarczykiem oraz Panem Dyrektorem LGD  Powiatu Opatowskiego Władysławem Dudą, uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie Serbii. Głównym celem wyjazdu był udział w X Międzynarodowym Festiwalu Perkusistów. Ponadto, delegaci spotkali się z przedstawicielami tamtejszej Lokalnej Grupy Działania „Coka 321”, przedstawicielami samorządów terytorialnych, przedstawicielami rządu Autonomicznej Prowincji Vojvodina oraz lokalnymi liderami. Spotkanie zakończyło się owocnie – podpisano porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczenia, wiedzy i informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Nowe deklaracje członkowskie

 W zakładce DOKUMENTY zostału umieszczone nowe deklaracje członkowskie Lokalnej Grupy Działania  Powiatu Opatowskiego oraz raport z ewaluacji 


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

W dniach 13-22 sierpnia br. na terenie gmin objętych działaniem LGD Powiatu Opatowskiego odbyły się konsultacje społeczne związane z budowaniem analizy SWOT całego obszaru LGD. Podczas konsultacji analizowano mocne i słabe strony każdej gminy oraz szanse i zagrożenia w ich dalszym rozwoju. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniach za uwagi i pytania oraz za zaangażowanie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że konsultacje dotyczące prac nad tworzoną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 z mieszkańcami gmin objętych LSR odbędą się w następujących terminach:

harmonogram.doc  harmonogram.pdf 

Program spotkań konsultacyjnych: program do pobrania 

Szanowni Mieszkańcy
gmin Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego
(Opatów, Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice)
 

Trwają prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która  wpłynie na rozwój  naszego terenu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w te prace poprzez zgłaszanie do nas pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.

Jeśli pomysł znajdzie swoje odzwierciedlenie w LSR, będziecie mogli ubiegać się o dofinansowanie jego realizacji.

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail:lgdopatow@o2.pl lub pocztą na adres : Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów.

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych w poszczególnych gminach wchodzących w skład LSR.
harmonogram.doc  harmonogram.pdf 


GOŚCIE z SERBII w OPATOWIE

14 maja br. w biurze LGD gościliśmy delegację z Serbii. Goście reprezentowali Lokalną Grupę Działania "Čoka321" oraz Lokalną Grupę Działania "Partnership for Tamiš". Przedstawiciele LGD "Čoka321" oraz "Partnership for Tamiš" odwiedzili Polskę w ramach procesu przedakcesyjnego przystąpienia do Unii Europejskiej. Planowany termin przystąpienia Serbii do Wspólnoty – 2020 rok.


ExploRegioGuide

   


LINK DO ANKIETY DLA UCZNIÓW
III KLAS GIMNAZJALNYCHEwaluacja Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.


PROW 2014-2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie logo

Prosimy o przesłanie oferty na opracowanie logo projektu współpracy „Poznaj region z audioprzewodnikiem” - zgodnie z zapytanem ofertowym.

Oferty należy składać na poniższym formularzu do dnia 11.02.2015 r. do godz.– 12:00.

Zapytanie ofertowe-pobierz

Formularz oferty-pobierz 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty  z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.