Uprzejmie informujemy naszych Członków o wpłatach składek członkowskich za 2018 rok oraz za poprzednie lata, jeśli nie wywiązali się oni z tego obowiązku.

 

Zgodnie z § 12 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

  • propagować cel LGD i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
  • przestrzegać postanowień Statutu,
  • opłacać składki członkowskie,
  • brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

Niewywiązywanie się w powyższych obowiązków może skutkować utratą członkostwa.

Składkę  należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ożarowie

Nr konta: 64 9423 0000 2001 0009 2816 0009.

Zarząd Stowarzyszenia